Bedragen inkomensvervangende tegemoetkoming

Eens je handicap en verminderd verdienvermogen erkend is door de artsen van Directie Generaal (DG)Personen met een handicap, is het maximumbedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming afhankelijk van je gezinscategorie. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden.

Het uiteindelijk bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen. De onderstaande bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer. De laatste verhoging vond plaats op 01/09/2017.

 

De gezinssituatie wordt ingedeeld in drie categorieën (A, B en C). Met elke categorie komt een maximumbedrag overeen.

Categorie C voor mensen die:

 • Ofwel een huishouden vormen met een persoon die geen bloed- of aanverwant is in de eerste, tweede of derde graad;
 • Ofwel één of meerdere kinderen ten laste hebben;
 • Je woont in een voorziening, maar behoudt je domicilie bij je partner.

Categorie B voor mensen die:

 • Ofwel alleen wonen;
 • Ofwel sedert tenminste drie maanden dag en nacht in een verzorgingsinstelling verblijven en voorheen niet tot categorie C behoorden.

Categorie A is een restcategorie voor iedereen die niet tot C of B behoort. Meer concreet vallen hieronder de samenwonende gerechtigden: o.a. samenwonende broers en zussen, een persoon met een handicap die samenwoont met meerderjarige ongehuwde kinderen,…

 

De bedragen zijn:

 • Categorie A: jaarbedrag € 7.143,93 – maandbedrag € 595,32
 • Categorie B: jaarbedrag € 10.715,90 – maandbedrag € 892,99
 • Categorie C: jaarbedrag € 14.287,86 – maandbedrag € 1.190,65

 

Als het totale inkomen van je huishouden (inkomen van je partner, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van je tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag van de tegemoetkoming.

Enkel het belastbaar inkomen komt in aanmerking.

 

Integratietegemoetkoming (IT)

De integratietegemoetkoming is een forfaitair bedrag waarop je recht kan laten gelden als je omwille van een handicap ernstige moeilijkheden hebt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen,…).

Om dat recht te hebben moet je een voldoende aantal punten scoren op een zelfredzaamheidsschaal. Als je meer punten hebt, kom je in een hogere categorie en krijg je ook een hogere integratietegemoetkoming. Let wel om dat recht te kunnen krijgen, moet je minstens 21 jaar oud en jonger dan 65 jaar zijn.

Lees meer:

-voorwaarden integratietegemoetkoming

-Zelfredzaamheid

-Inkomen

-Bedrag

-Aanvraagprocedure

 

Voorwaarden integratietegemoetkoming:

 • Voor een integratietegemoetkoming moet je minstens 21 jaar zijn. Je kan de tegemoetkoming aanvragen vanaf de maand waarin je 20 jaar wordt.
 • Je handicap moet erkend worden door artsen van de Federale Overheidsdienst (FOD)-DG Personen met een handicap. Om recht te hebben op een integratietegemoetkoming moet je minstens 7 punten behalen op de schaal van “zelfredzaamheid”, m.a.w. de invloed van je handicap op je dagelijks leven.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
 • Je moet gedomicilieerd zijn in België en er werkelijk verblijven.
 • Om recht te hebben op een integratietegemoetkoming mag je inkomen bepaalde grenzen niet overschrijden.

 

ZELFREDZAAMHEID

Om een integratietegemoetkoming te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Specifiek zal een arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Je verplaatsen
 • Eten bereiden en eten nuttigen
 • Je verzorgen en aankleden
 • Je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 • Gevaar inschatten en vermijden
 • Contacten onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = weinig moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Aan de hand van deze criteria wordt beslist tot welke categorie je behoort. Je moet minstens 7 punten hebben om recht te hebben op een tegemoetkoming.

 

Inkomen

Als het totale inkomen van je huishouden (inkomen van je partner, inkomen uit arbeid, vervangingsinkomen, andere inkomens) een bepaald bedrag overschrijdt, dan zal het bedrag van je tegemoetkoming lager liggen dan het maximumbedrag van de tegemoetkoming.

 

Enkel het belastbaar inkomen komt in aanmerking. Als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet, maar je inkomen hiervan niet verrekend wordt in je belastingen, dan houden we daar geen rekening mee. We kijken naar je inkomen van 1 à 2 jaar geleden. Dat bedrag vind je terug op het aanslagbiljet van je belastingen. Als het inkomen van je huishouden met minstens 20% gewijzigd is in de 2 jaren die je aanvraag voorafgaan, dan houden we rekening met de inkomsten van 1 jaar geleden.

 

Bedrag

Het maximumbedrag voor de integratietemoetkoming (IT) is in eerste instantie afhankelijk van je graad van zelfredzaamheid. Of je dan ook recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van je huishouden. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

 

Aanvraagprocedure

Je kan zelf online bij de FOD – DG Personen met een handicap – je aanvraag voor integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming aanvragen op www.myhandicap.belgium.be. Daarvoor heb je naast je PC een kaartlezer en je ID nodig.

Gezien de aanvraagprocedure vrij complex is en niet iedereen vertrouwd is met online-aanvragen, kan je je ook laten bijstaan door de sociale dienst van je gemeente, je OCMW of van je Mutualiteit.

©vzw Geïntegreerde Zorg Waasland

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account