Naast de Vlaamse zorgvergoeding, geven veel steden en gemeenten ook een zogenaamde gemeentelijke mantelzorgpremie.

Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan een mantelzorger.

De voorwaarden om een premie te krijgen, verschillen van gemeente tot gemeente.

 • De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt toegekend aan de zorgbehoevende of aan de mantelzorger. Het is het gemeentebestuur dat kiest aan wie welk bedrag wordt gegeven en wanneer dit gebeurt.
 • In tegenstelling tot de Vlaamse Zorgvergoeding, die alleen mag besteed worden aan de niet-medische kosten van de zorgbehoevende persoon, mag de mantelzorgpremie vrij besteed worden.

Niet elke gemeente heeft een mantelzorgpremie. Om te weten of zo’n mantelzorgpremie in uw gemeente bestaat,  kunt u de Vlaamse kaart raadplegen via de website www.ma-zo.be. In deze website kan U uw gemeente ingeven. De groengekleurde gemeenten op de kaart verlenen een mantelzorgpremie. In dat geval kan U de mantelzorgpremie aanvragen bij het gemeentebestuur. De rood gekleurde gemeenten voorzien niet in een mantelzoorgpremie.”

 

Gemeenten met mantelzorgpremie in zorgregio Waasland. Bij iedere gemeente van het Waasland hebben we de bedragen, de aanvraagvoorwaarden geïnventariseerd.

Lees meer:

Zorgpremie volwassene

Wat?

Inwoners vanaf de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Beveren kunnen in aanmerking komen voor een zorgpremie volwassene, indien zij op 1 januari:

 • Beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van minstens 12 en maximaal 14 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming;
 • Of een attest van de FOD, directie-generaal voor Personen met een handicap kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben vanaf 15 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming, maar die omwille van bepaalde redenen uitgesloten zijn van de Vlaamse Zorgverzekering (vb. Mensen in een instelling);
 • Of een attest kunnen voorleggen van de BEL-profielschaal gescoord door een indicatiesteller van een zorgkas in het kader van een aanvraag van de Vlaamse Zorgverzekering met een score van minimaal 30 en maximaal 34 punten.

 

In elk van deze gevallen moet het attest geldig zijn op 1 januari van het betreffende dienstjaar.

 

De zorgpremie volwassene bedraagt 816 euro per jaar (bedrag 2014) en wordt jaarlijks geïndexeerd. De uitbetaling van de zorgpremie gebeurt per kwartaal hetzij op naam van de zorgbehoevende, hetzij op naam van de mantelzorger naar keuze.

 

Hoe?

U kan Uw aanvraag indienen via het digitaal loket.

 

Een jaarlijkse heraanvraag is niet nodig. De aanvraag blijft geldig voor de duur van het voorgelegde attest.

 

Uitzonderingen

De zorgpremie volwassenen kan niet gecumuleerd worden met de premies van de Vlaamse zorgverzekering.

 

Afleverende dienst

Sociaal Huis

Oude Zandstraat 92

9120 Beveren

03 750 46 00

sociaalhuis@beveren.be

Mantelzorgers die hun zorgbehoevende partner verzorgen of die een inwonende oudere verzorgen die zwaar zorgbehoevend is, kunnen jaarlijks een stedelijke mantelzorgpremie anvragen. De verzorgde moet minstens 65 jaar oud zijn. Er moet tussen de mantelzorger en de verzorgde een aantoonbare familiale en/of affectieve relatie bestaan en beiden moeten op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn in Sint-Niklaas en er ook effectief verblijven.

Er zijn daarnaast ook beperkende inkomensvoorwaarden.

 

Premiebedragen

 • De mantelzorger die de inwonende ouder verzorgt, kan een premie ontvangen van maximum 500 euro per jaar (4kwartalen van 125 euro).
 • De mantelzorger die de samenwonende partner verzorgt, kan een premie ontvangen van maximum 300 euro per jaar (4kwartalen van 75 euro).

De mantelzorger vraagt de premie jaarlijks aan tussen 1 januari en 28/29 februari aan de
onthaalbalie in het welzijnshuis, Abingdonstraat 99, Sint-Niklaas.

 

Procedure

De mantelzorger zal bij het aanvraagformulier volgende documenten voorleggen:

 • Een attest van indicatiestelling (BEL-foto), afgeleverd door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid blijkt, of een bewijs dat de zorgbehoevende persoon recht heeft/recht zal hebben op de Vlaamse Zorgverzekering met vermelding van de erkenningsperiode;
 • Een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, afgeleverd in het verzorgingsjaar;
 • Een uittreksel uit de bevolkingsregisters van de woonplaats van de aanvrager waaruit de domiciliëring en de samenstelling van het gezin van de aanvrager blijken;
 • Een kopie van het attest waaruit de graad van invaliditeit blijkt, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid indien een persoon met een handicap van meer dan 66% deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager (met uitzondering van de verzorgde oudere).

Wie heeft er recht op?

Mantelzorgers van zorgbehoevende inwoners – deze dienen op het moment van de aanvraag ingeschreven te zijn op hetzelfde adres als de mantelzorger – vanaf de leeftijd van 26 jaar, die tussen de 30 en 34 punten of die hoger scoren dan 34 punten op de BEL-profielschaal (=Basis Eerste Lijnschaal) voor de vaststelling van het langdurig ernstig verminderd zelfzorgvermogen) en niet in aanmerking komen voor een premie van de Vlaamse Zorgverzekering (via het ziekenfonds).

Cumulatie van de gemeentelijke premie en de zorgverzekeringspremie is niet mogelijk.

De aanvrager moet op 1 januari van het jaar van de aanvraag inwoner van Temse zijn.

 

Welke attesten moeten bijgevoegd worden?

Geen, op het aanvraagformulier moet wel door de zorgkas (ziekenfonds) bevestigd worden of de verzorgende al dan niet in aanmerking komt voor de zorgverzekering en hoeveel punten hij scoort op de BEL-profielschaal.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

150 euro per jaar.

 

Wanneer moet de premie aangevraagd worden?

Elk jaar:

 • Van 1 januari tot 1 mei: een volledig jaar komt in aanmerking
 • Na 1 mei: de maanden voor de aanvraag komen niet in aanmerking

 

Afleverende dienst

AC De Zaat

Frans Boelplein 1

9140 Temse

03 710 12 12

gemeente@temse.be

 

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag

08u30 – 12u00

Woensdag

08u30 – 12u00

13u30 – 16u00

Zaterdag (enkel infobalie en Burgerzaken)

08u30 – 12u00

Mantelzorgpremie

Wat?

Aan alle mantelzorgers die een zwaar zorgbehoevende persoon verzorgen, woonachtig in de gemeente Kruibeke, kan een mantelzorgpremie toegekend worden.

 

Voorwaarden

De mantelzorger is een meerderjarig natuurlijk persoon, die de zorgbehoevende vrijwillig in zijn thuissituatie verzorgt. De mantelzorger helpt de verzorgde bij de activiteiten van het dagelijks leven gedurende minstens drie dagen per week. Mantelzorg voor een zorgbehoevende kan door verschillende mantelzorgers worden gewaarborgd.

 

De zorgbehoevende

 • woont thuis (zelfstandig of inwonend)
 • heeft hulp nodig in het dagelijks leven bij wassen, aankleden, eten, drinken

Dit wordt bewezen aan de hand van attesten.

 

Hoe aanvragen?

De mantelzorger vraagt de premie aan bij het team ouderen en zorg.

Er wordt een huisbezoek gebracht bij de verzorgde, waarbij de mantelzorgers aanwezig zijn.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale dienst beslist of deze premie wordt toegekend.

 

Kostprijs

De premie is afhankelijk van het inkomen van de verzorgde en de verwantschap met de mantelzorger. De premie kan variëren van 10,00 euro per maand tot 50,00 euro per maand.

 

Afleverende dienst

Team Ouderen en Zorg

Kruibekestraat 12

9150 Bazel

03 740 96 16

03 740 96 13

03 740 96 23

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Een mantelzorger verleent op regelmatige basis hulp en bijstand aan een zorgbehoevende. Dit kan familie, partner, een goeie buur of een vriend zijn. Hij/zij biedt ondersteuning aan op vrijwillige basis en is aanvullend aan gespecialiseerde diensten.

De gemeentelijke mantelzorgpremie van Waasmunster bedraagt 25 euro per maand en wordt toegekend aan de mantelzorger.

 

Voor wie?

De zorgbehoevende moet kunnen aantonen dat hij/zij in aanmerking komt voor de tegemoetkoming in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering. Dit wil zeggen dat hij/zij minstens 35 punten scoort op de BEL-schaal en dus 130 euro per maand ontvangt.

 

De gemeentelijke mantelzorgpremie is enkel van toepassing in thuissituaties en niet voor zorgbehoevenden die in een instelling verblijven. Per zorgbehoevende én per gezin wordt slechts één premie uitbetaald. Men kan wel mantelzorger zijn van meerdere zorgbehoevenden, maar men kan altijd maar één premie ontvangen.

 

Voorwaarden

De mantelzorger is de persoon die op regelmatige basis hulp en bijstand verleent aan de zorgbehoevende (en moet minstens 21 jaar zijn). Dit kan familie, partner, goeie buur of een vriend zijn. De mantelzorger moet niet per se in Waasmunster gedomicilieerd zijn. Hij/zij biedt ondersteuning aan op vrijwillige basis en is aanvullend aan gespecialiseerde diensten.

 

Indien de zorgbehoevende door meer dan één mantelzorger verzorgd wordt, moet er een gemandateerde mantelzorger aangeduid worden. Dit wil zeggen dat hij/zij de toestemming krijgt van de andere mantelzorgers om de premie te ontvangen. Er wordt dan verwacht dat de gemandateerde mantelzorger de premie verdeelt met de andere mantelzorgers. De mantelzorger moet minstens 21 jaar oud zijn.

 

De premie vervalt wanneer:

 • De zorgbehoevende het recht op de Vlaamse zorgverzekering verliest
 • De naam van de (gemandateerde) mantelzorger wijzigt
 • De mantelzorger geen verdere zorg verstrekt
 • De zorgbehoevende overlijdt

 

Hoe aanvragen?

De aanvraag moet gebeuren in het Sociaal Huis. Het aanvraagformulier kan daar worden ingevuld.

 

Afhandeling

De premie wordt driemaandelijks uitbetaald aan de (gemandateerde) mantelzorger op het opgegeven rekeningnummer. Per zorgbehoevende wordt slechts één premie uitbetaald. Een mantelzorger kan echter aan meer dan één zorgbehoevende zorgen verstrekken en bijstand verlenen. Toch kan de mantelzorger slechts 1 premie ontvangen.

 

Iedere wijziging met betrekking tot het domicilie, het stopzetten van het recht op de Vlaamse Zorgverzekering, de mantelzorger(s), opname in een woonzorgcentrum moet binnen de maand schriftelijk gemeld worden aan het Sociaal Huis.

 

De verstrekte gegevens kunnen te allen tijde onderzocht worden bij de zorgbehoevende door een huisbezoek.

De zorgbehoevende zal jaarlijks in de loop van de maand oktober aangeschreven worden met de vraag zijn aanvraag te hernieuwen voor het daaropvolgend jaar.

 

Wat meebrengen?

 • Attest van de zorgverzekering
 • Ondertekenen van het aanvraagformulier (mantelzorger + zorgbehoevende)
 • Opgeven van de gemandateerde mantelzorger, bij meerdere mantelzorgers
 • Rekeningnummer van de mantelzorger

 

Afleverende dienst

Sociaal huis

Modelstraat 41

9250 Waasmunster

052 25 13 98

Premie voor mantelzorg

Gemeente Hamme kent een gemeentelijke mantelzorgpremie, ten bedrage van 180 euro, toe aan rechthebbende aanvragers.

 

Het aanvraagformulier is te bekomen op de dienst Welzijn van het Gemeentebestuur of kunt u op de website (www.hamme.be) downloaden.

 

Het aanvraagformulier dient door de aanvrager, volledig ingevuld, te worden afgegeven samen met de nodige attesten (FOD Sociale Zekerheid – categorie 3 of BEL-foto – score 30 tot 34) op de dienst Welzijn.

 

Afleverende dienst

Dienst Welzijn

Marktplein 1

9220 Hamme

052 47 55 86

Voorwaarden

 • De mantelzorgpremie kan enkel toegekend worden indien de verzorgde persoon minstens 21 jaar is op het moment van de zorgverlening.
 • De mantelzorger moet door aantoonbare familiale en/of affectieve relaties verbonden zijn met de zorgbehoevende. De persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende wordt verzorgd, dient gedomicilieerd en effectief woonachtig te zijn in Sint-Gillis-Waas.
 • De toekenning van de premie is eveneens afhankelijk van inkomenslimieten.
 • De persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende wordt verzorgd, komt pas in aanmerking voor de gemeentelijke mantelzorgpremie als de zorgbehoevende:
  • Ofwel een score heeft op de BEL-schaal vanaf 30 tot en met 34. De indicatiesteling voor de BEL-schaal dient te gebeuren door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering;
  • Ofwel een score heeft op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid vanaf 12 tot en met 14 punten;
  • Ofwel beginnend dementerend is, waarbij de indicatiestelling voor de MMSE-screening voor dementie is vastgesteld door een sociaal verpleegkundige of ergotherapeut van het OCMW Sint-Gillis-Waas of een andere bevoegde instantie, en ten minste 22 punten bedraagt.

Premiebedrag

 • De mantelzorgpremie bedraagt maximum 200 euro per jaar.
 • De premie wordt slechts toegekend als er voor de zorgbehoevende geen andere tussenkomst wordt verleend (bv. Vlaamse zorgverzekering (130 euro per maand), een persoonlijk assistentiebudget, verhoogde kinderbijslag).
 • Er wordt slechts één premie toegekend per domicilie, dus onafhankelijk van het aantal zorgbehoevenden per woonst.

 

In te leveren attesten

 • Een attest van indicatiestrekking, afgeleverd door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering of een attest van de Overheidsdienst Sociale Zekerheid waarin de toegekenden BEL-score van zorgbehoevendheid blijkt;
 • OF een attest van de inicatiestelling, afgeleverd door het OCMW Sint-Gillis-Waas of een andere bevoegde instantie, waaruit de toegekende score van dementie/zorgbehoevendheid blijkt op de MMSE-schaal met betrekking tot het desbetreffende zorgjaar;
 • Een attest van de Zorgkas met vermelding of er vanuit de Vlaamse Zorgverzekering een tussenkomst verleend is voor de mantelzorger en de zorgbehoevende(n) of niet, en in voorkomend geval voor welke periode;
 • Een kopie van het aanslagbiljet der personenbelasting van de aanvrager, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, Belastingen en Invordering betreffende het jaar dat het jaar van de verzorging voorafgaat;
 • Een verklaring op eer van de aanvrager waaruit het aantal zorgdagen thuis blijkt. De verklaring vermeldt evenzeer de periodes van onderbreking indien dit zo zou geweest zijn (bv. Een ziekenhuisopname, een verblijf in een kortverblijf of andere);
 • Indien een persoon met een handicap van meer dan 66% deel uitmaakt van het gezin van de aanvrager, dient een kopie bijgevoegd te worden van het officiële attest waaruit het percentage van invaliditeit blijkt.

Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten. Ze doet dit op www.mantelzorgers.be. De website bundelt informatie, methodieken en publicaties over mantelzorg in Vlaanderen.

©2023 VZW Multi assist

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account