Definitie ‘handicap’:

U bent een persoon met een handicap: dwz. U ervaart een langdurig en belangrijk participatieprobleem en beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten ingevolge een functiestoornis van mentale, psychische, lichamelijke- of zintuigelijke aard.

Als U nog niet de leeftijd heeft bereikt van 65 jaar kan U een aanvraag indienen voor ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH). Het VAPH biedt ondersteunende maatregelen aan zowel voor minderjarigen, als voor meerderjarigen. (www.vaph.be)

Ondersteuningstypes:

Volgende ondersteuningstypes worden onderscheiden:

  • RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP voor minderjarigen en meerderjarigen; er is geen aanvraag tot inschrijving nodig. U gaat rechtstreeks naar de zorgaanbieders (bv. centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), centrum algemeen welzijnswerk (CAW);

 

  • HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN WAGEN,WONING,INCONTINENTIEMATERIAAL EN PEDAGOGISCHE HULP BIJ HOGERE STUDIES: een dergelijke tegemoetkoming moet U aanvragen bij het VAPH;

 

  • PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB): dit is een budget voor MEERDERJARIGEN op maat van uw zorgbehoeften waarmee U zorg en ondersteuning kan inkopen zowel  binnen uw eigen netwerk,  (vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners), als bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders ( instellingen); een PVB moet U aanvragen bij het VAPH.

 

  • PERSOONLIJK ASSISTENTIEBUDGET (PAB) VOOR MINDERJARIGEN is een budget dat het VAPH U toekent om assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.Met dit budget werft U assistenten aan; U wordt dus werkgever.

 

  • MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM VOOR MINDERJARIGEN (MFC): deze centra richten zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar ( uitzonderlijk verlengbaar tot 25 jaar), die nood hebben aan specifieke ondersteuning ( dit kan gaan om begeleiding, dagopvang, verblijf). Voor ondersteuning door een MFC is een jeugdhulpbeslissing van het Agentschap Jongerenwelzijn (zie LINK) vereist.

 

  • TOLK VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN: voor minderjarigen en meerderjarigen. Het VAPH kan een recht op tolkuren toekennen om een tolk voor doven en slechthorenden te betalen in de privé-situatie.

 

  • BIJSTAND DOOR EEN BIJSTANDSORGANISATIE VOOR MINDERJARIGEN EN MEERDERJARIGEN; voor hulp bij de opstart en het beheer van uw PAB of PVB kan U terecht bij een bijstandsorganisatie.

 

Adressen:

Absoluut VZW:Arthur Goemarelei, 66, 2018 Antwerpen- T.03/2590885 – info@absoluutvzw.be

Alin VZW, Gasthuisstraat, 31, 1000 Brussel    – T. 0478/960216 – info@alin-vzw.be;

Myassist VZW, Kapucijnenvoer 33B/1, 3000 Leuven –T.016/239582 –info@myassist.be;

Onafhankelijk leven VZW: Groot Begijnhof, 31, 9040 Sint-Amandsberg – T.09/3955510 – advies@onafhankelijkleven.be;

Zoom VZW: Albert Giraudlaan, 24, 1030 Brussel – T0468/406606 – info@zoomvzw.be.

 

  • VRAAGVERHELDERING DOOR EEN DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN (DOP) VOOR MINDERJARIGEN EN MEERDERJARIGEN; dergelijke dienst helpt U uw ondersteuningsnood in kaart te brengen. Deze hulp resulteert in een ondersteuningsplan dat alle mogelijkheden van Uzelf en uw omgeving op een rijtje zet. Als uit dit Ondersteuningsplan blijkt dat U meer intensieve en handicapspecifieke  ondersteuning nodig hebt, kunt U daarvoor een persoonsvolgend budget aanvragen.

 

Voor MEER INFORMATIE EN NUTTIGE ADRESSEN over deze verschillende ondersteuningstypes kan U naar de WEBSITE van het VAPH gaan ( www.vaph.be). U klikt links op de infobalk de rubriek ‘ondersteuning op maat’ aan en U kan vervolgens per ondersteuningstype onderaan doorklikken op

‘lees meer’.

Voor NUTTIGE ADRESSEN in verband met het beschikbare aanbod van de VAPH-zorgaanbieders kan U de rubriek ‘wegwijzer VAPH-ondersteuning’ aanklikken.

 

Aanvraagprocedure:

Indien U meent te voldoen aan de definitie van ‘handicap’ en U ervaart langdurige beperkingen ,dan kan U via één van de multidisciplinaire teams erkend door het VAPH een multidisciplinaire verslag laten opstellen (diagnose) en Uw inschrijvingsaanvraag bezorgen aan één van de Provinciale antennes van het VAPH (zie adressen op de website : www.vaph.be).

 

Bij deze aanvraagprocedure laat U zich best bijstaan door de sociale dienst van Uw Mutualiteit. Een Provinciale Evaluatiecommissie, multidisciplinair samengesteld, zal Uw aanvraag evalueren en desgevallend U één van de ondersteuningstypes toekennen. De rechten op een tussenkomst van het VAPH blijven ook geldig na de leeftijd van 65 jaar indien het gaat om dezelfde aanhoudende handicap. Voor sommige tussenkomsten geldt een tussentijdse evaluatie van de evolutie van Uw handicap.

BELANGRIJK ! De vroegere klassieke definitie van ‘handicap’ is niet langer geldig. Ook personen die getroffen zijn door bv. kanker,dementering,…komen in aanmerking voor tussenkomsten van het VAPH op voorwaarde dat hun aandoening leidt tot langdurige en ernstige beperkingen en participatieproblemen.Zij kunnen evenwel geen beroep doen op persoonsvolgende budgetten.

Lees meer:

  • HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN
  • MOBOLITEITSHULPMIDDELEN

Wie op zoek is naar informatie over het ondersteuningstype ‘HULPMIDDELEN EN AANPASSINGEN’ gaat  naar de website van het VAPH en klikt  op de infobalk de rubriek ‘ONDERSTENING OP MAAT’ aan ; vervolgens klikt U de rubriek  ‘hulpmiddelen en aanpassingen’ aan. U krijgt daar een overzicht van het hele gamma van VAPH-hulpmiddelen onder de rubriek ‘refertelijst’.

Bij de rubriek ‘MOBILITEITSHULPMIDDELEN’ geldt evenwel een overlappende regelgeving. Voor manuele of electronische rolstoelen, electronische scooters, duwwandelwagens en orthopedische driewielers moet U bij het RIZIV aankloppen ( U regelt dit best via de sociale dienst van Uw Mutualiteit). Onder dezelfde rubriek ‘mobiliteitshulpmiddelen’ vindt U een link naar de RIZIV-lijst met erkende producten.

Het VAPH biedt zelf ook een aantal tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen aan ; dit is een aanvulling op het RIZIV-aanbod.

©2019 VZW Multi assist

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account