Basisinformatie:

De Vlaamse Zorgverzekering is een verplichte verzekering voor al wie in Vlaanderen woont en de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft.

Vanaf 01/09/2016 is de Vlaamse Zorgverzekering overgegaan in de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). De aansluiting gebeurt via één van de zes zorgkassen. Je Mutualiteit is zo’n zorgkas. Heb je geen Mutualiteit dan kan je je aansluiten bij de Vlaamse Zorgkas. Adres: Ellipsgebouw- Koning Albertlaan, 35 1030 Schaarbeek. Website: http://vlaamsezorgkas.be.

Meestal zal je eigen mutualiteit de verzekerden benaderen met een uitnodiging zich aan te sluiten. Wanneer niet wordt gereageerd wordt de verzekerde automatisch bij de Vlaamse Zorgkas aangesloten. De bijdrage is doorgaans 52 euro per jaar .  Voor personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is dit 26 euro. Enkel uw Mutualiteit kan U dit statuut toekennen. Wie drie keer het bedrag niet betaalt, onvolledig of te laat betaalt krijgt een bestuurlijke boete van 250 euro ( 100 euro bij verhoogde tegemoetkoming). Er volgt daarenboven een schorsing van 4 maanden per niet-betaald jaar.

De aldus geïnde zorgpremies dienen om zorgbudgetten te kunnen geven aan mensen die veel zorg nodig hebben of een handicap hebben. Als U op een dag zelf zorgbehoevend bent, komt U ook in aanmerking voor deze zorgbudgetten.

Welke zorgbudgetten:

Er worden 3 soorten zorgbudgetten onderscheiden:

 • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • Een zorgbudget voor mensen met een handicap.

Daarnaast kan je ook mobiliteitshulpmiddelen aanvragen.

Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 • kenmerken
  • voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is, zoals wie in een woonzorgcentrum woont of thuis veel hulp en verzorging nodig heeft
  • een vergoeding van 130 euro per maand;
  • maandelijks betaald op uw rekening door de zorgkas;
  • bedrag vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgave bewijs.
 • Voorwaarden:
  • Zowel voor mantel-of thuiszorg, als voor woonzorgcentra zijn er specifieke formulieren beschikbaar (u kunt deze opvragen bij uw mutualiteit);
  • Tevens dient aangetoond dat U zorgbehoevend bent via specifieke attesten of meting van je zorgzwaarte.
  • Aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming
  • Geen leeftijdsgrens

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 • Kenmerken:
  • dit zorgbudget heette vroeger “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB –zie onze rubriek inkomenscorrecties);
  • is een zorgbudget voor + 65-ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen;
  • bedraagt max. 594 euro per maand ,afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen;
  • je vraagt dit online aan; laat je helpen door je zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW;
  • dit budget kan veranderen als je inkomen verandert; in dat geval moet je dat melden.
  • het maximum bedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt af van je zorgzwaarte én van je inkomen; zo worden 5 categorieën van zorgzwaarte gehanteerd; bij elke categorie hoort een maximaal bedrag ( hoogste categoerie: 594 euro per maand). Of je recht hebt op dat maximumbedrag wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en je partner. Deze bedragen worden aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.
 • Voorwaarden:
  • dit zorg budget kan je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag;
  • je moet tenminste 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”; deze schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijks leven;
  • je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling;
  • je moet aangesloten zijn bij een zorgkas; wie ouder is dan 25 jaar betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire bijdrage;
  • het zorgbudget is combineerbaar met andere zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale bescherming
   (niet combineerbaar met een federale inkomens vervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming).
 • Hulp nodig bij de aanvraag:
  Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente om de aanvraag te doen. Je moet dan volgende gegevens meebrengen:

  • de naam van je huisarts
  • je identiteitskaart en je pincode
  • je bankrekeningnummer
  • eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

Een zorgbudget voor personen met een handicap

 • heet ook het basisondersteuningsbudget.
 • bedraagt 300 euro per maand (een vast bedrag).
 • is voor mensen met een erkende handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • krijg je automatisch als je er recht op hebt, je moet (en kan) het niet aanvragen.
 • wordt uitbetaald door je zorgkas.
 • is niet belastbaar

Je krijgt het automatisch (geen aanvraag)

Behoor je tot een van de groepen voor een zorgbudget voor mensen met een handicap, dan zal je zorgkas contact met je opnemen zodra je in aanmerking komt voor een budget.

Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen.

De zorgkas zal je met een brief op de hoogte brengen en indien nodig bijkomende gegevens opvragen, bijvoorbeeld je rekeningnummer. Je zorgkas betaalt het zorgbudget voor mensen met een handicap uit. De uitbetaling gebeurt telkens op het einde van de maand.

Behoor je niet tot een van deze groepen, dan kan je geen zorgbudget voor mensen met een handicap krijgen of aanvragen.

Voor mensen met een handicap en bestaand attest

Het zorgbudget is voor mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn voor je 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben.

Het gaat om deze mensen:

 1. Vanaf mei 2019 zal het zorgbudget voor mensen met een handicap uitbetaald worden aan volwassenen met een handicap die bij het VAPH om een persoonsvolgend budget gevraagd hebben, en wiens vraag in de loop van 2017 de hoogte prioriteit kreeg. Ze moeten sinds de tweede jaarhelft van 2017 (vóór 16 oktober 2017) met hun vraag geregistreerd staan in prioriteitengroep 1 of 2.
 2. Sinds september 2016 wordt het zorgbudget voor mensen met een handicap uitbetaald aan volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg. Dit betekent geregistreerd staan met een actieve zorgvraag op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen”-databank op 31 december 2014 én op 1 januari 2016.
 3. Sinds 2017 wordt het zorgbudget voor mensen met een handicap uitbetaald aan minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met een handicap. Het gaat ook hier om specifieke groepen die al geregistreerd zijn en bestaande attesten hebben.
 4. Personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijwillig overstappen naar een zorgbudget voor mensen met een handicap

Er zijn twee bijkomende voorwaarden:

 1. Deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp” bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wie van deze hulp gebruik maakt, kan vanaf 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het zorgbudget.
  Naast de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH zijn er nog andere vormen van ondersteuning, die ze niet kunnen combineren met het zorgbudget voor mensen met een handicap.
 2. Ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas.
  • Als je ouder bent dan 25 jaar en in Vlaanderen woont, is aansluiten bij een zorgkas sowieso verplicht. Je betaalt daarvoor een zorgpremie.
  • Tussen 18 en 25 jaar is aansluiten bij een zorgkas gratis (en niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor een zorgbudget).
  • Jonger dan 18 jaar? Je sluit je gratis aan, en minstens één van de ouders moet aangesloten zijn bij een zorgkas, indien zij aan de voorwaarden voor een aansluiting voldoen.

 

Mobiliteitshulpmiddelen

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een “mobiliteitshulpmiddel” kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets …

 1. Je gaat naar je huisarts of een gespecialiseerd team. Zij onderzoeken je gezondheidsprobleem en geven je een medisch voorschrift met een advies voor een mobiliteitshulpmiddel.
 2. Met dat voorschrift ga je naar een verstrekker (ook wel “bandagist” genoemd), die je een hulpmiddel voorstelt en aanvraagt dat bij jou past, eventueel met specifieke aanpassingen.
 3. De factuur voor dat hulpmiddel gaat niet naar jou, maar naar je zorgkas. Ze wordt betaald door de Vlaamse sociale bescherming. Soms moet je wel nog supplementen betalen.

Een mobiliteitshulpmiddel aanvragen tijdens COVID-19

Ook tijdens deze periode blijft het mogelijk om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen. Bij aanvang van de epidemie werden alleen dringende aanvragen behandeld. Ook moesten, net zoals alle andere winkels, de ondernemingen met verstrekkers tijdelijk hun vestigingen sluiten.

Vanaf 11 mei hebben alle ondernemingen met verstrekkers hun winkels terug mogen openen en vanaf 18 mei kunnen ook de rolstoeladviesteams hun werking opnieuw volledig opstarten.

Voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel volg je dezelfde stappen zoals gewoonlijk. Om de regels rond social distancing te kunnen garanderen, willen we de zorgbehoevende vragen om eerst telefonisch contact op te nemen met je huisarts, rolstoeladviesteam of verstrekker.

©2022 VZW Multi assist

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account