Basisinformatie:

De Vlaamse Zorgverzekering is een verplichte verzekering voor al wie in Vlaanderen woont en de leeftijd van 25 jaar bereikt heeft.

Vanaf 01/09/2016 is de Vlaamse Zorgverzekering overgegaan in de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). De aansluiting gebeurt via één van de zes zorgkassen. Je Mutualiteit is zo’n zorgkas. Heb je geen Mutualiteit dan kan je je aansluiten bij de Vlaamse Zorgkas. Adres: Ellipsgebouw- Koning Albertlaan, 35 1030 Schaarbeek. Website: http://vlaamsezorgkas.be.

Meestal zal je eigen mutualiteit de verzekerden benaderen met een uitnodiging zich aan te sluiten. Wanneer niet wordt gereageerd wordt de verzekerde automatisch bij de Vlaamse Zorgkas aangesloten. De bijdrage is doorgaans 52 euro per jaar .  Voor personen die genieten van een verhoogde tegemoetkoming is dit 26 euro. Enkel uw Mutualiteit kan U dit statuut toekennen. Wie drie keer het bedrag niet betaalt, onvolledig of te laat betaalt krijgt een bestuurlijke boete van 250 euro ( 100 euro bij verhoogde tegemoetkoming). Er volgt daarenboven een schorsing van 4 maanden per niet-betaald jaar.

De aldus geïnde zorgpremies dienen om zorgbudgetten te kunnen geven aan mensen die veel zorg nodig hebben of een handicap hebben. Als U op een dag zelf zorgbehoevend bent, komt U ook in aanmerking voor deze zorgbudgetten.

Welke zorgbudgetten:

 

Er worden 4 soorten zorgbudgetten onderscheiden:

 

 • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
 • Een basisondersteuningsbudget (BOB)
 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • Mobiliteitshulpmiddelen.

Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

 • kenmerken
  • voor wie ernstig en langdurig zorgbehoevend is, zoals wie in een woonzorgcentrum woont of thuis veel hulp en verzorging nodig heeft
  • een vergoeding van 130 euro per maand;
  • maandelijks betaald op uw rekening door de zorgkas;
  • bedrag vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgave bewijs.
 • Voorwaarden:
  • Zowel voor mantel-of thuiszorg, als voor woonzorgcentra zijn er specifieke formulieren beschikbaar (u kunt deze opvragen bij uw mutualiteit);
  • Tevens dient aangetoond dat U zorgbehoevend bent via specifieke attesten; ook daarvoor kan U beroep doen op uw mutualiteit.

Voor personen met een handicap die in een voorziening van het VAPH verblijven is er een afzonderlijke regeling.

Een basisondersteuningsbudget (BOB)

Je moet zorgbehoevend zijn:

 • Kenmerken:
  • voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood
  • 300 euro per maand om hulp mee aan te kopen
  • vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs
  • maandelijks gestort op uw rekening door uw zorgkas
  • automatische toekenning: u kan dit niet zelf aanvragen; de zorgkas neemt daartoe zelf het initiatief.
 • Specifiek voor wie?Het basisondersteningsbudget is voor mensen met een erkende handicap ( erkenning voor je 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben ( van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap).Het gaat om volgende groep van mensen:
  1. Sinds 2016 bestaat het basisondersteuningsbudget voor volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg ( geregistreerd op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen” sinds 2016 en voorgaande jaren);
  2. Sinds 2017 werd het basisondersteuningsbudget uitgebreid naar minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met een handicap (ze dienen reeds geregistreerd te zijn en te beschikken over attesten;

  Twee bijkomende voorwaarden:

  1. Deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp “ bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;
  2. Ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas.

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

 • Kenmerken:
  • dit zorgbudget heette vroeger “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB –zie onze rubriek inkomenscorrecties);
  • is een zorgbudget voor + 65-ers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen;
  • bedraagt max. 583 euro per maand ,afhankelijk van hoeveel zorg iemand nodig heeft en zijn (gezins)inkomen;
  • je vraagt dit online aan; laat je helpen door je zorgkas, ziekenfonds, gemeente of OCMW;
  • dit budget kan veranderen als je inkomen verandert; in dat geval moet je dat melden.
  • het maximum-bedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt af van je zorgzwaarte én van je inkomen; zo worden 5 categorieën van zorgzwaarte gehanteerd; bij elke categorie hoort een maximaal bedrag ( hoogste categoerie: 583 euro permaand). Of je recht hebt op dat maximumbedrag wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en je partner.Deze bedragen worden aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.
 • Voorwaarden:
  • dit zor budget kan je ten vroegste aanvragen op de dag van je 65ste verjaardag;
  • je moet tenminste 7 punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”; deze schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijks leven;
  • je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van je gezinssamenstelling;
  • je moet aangesloten zijn bij een zorgkas; wie ouder is dan 25 jaar betaalt daarvoor jaarlijks een solidaire bijdrage;
  • het zorgbudget is combineerbaar met andere zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale bescherming
   (niet combineerbaar met een federale inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming).
 • Hulp nodig bij de aanvraag:
  Ga naar de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of naar het OCMW of de maatschappelijk werker van je gemeente om de aanvraag te doen. Je moet dan volgende gegevens meebrengen:

  • de naam van je huisarts
  • je identiteitskaart en je pincode
  • je bankrekeningnummer
  • eventueel de contactgegevens van iemand die je helpt bij de aanvraag.

Mobiliteitshulpmiddelen

 • Kenmerken:-voor wie een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen omwille van een chronische ziekte, ouderdom of beperking;-de zorgkas betaalt de factuur van de verstrekker ( bandagist);-zelf moet je soms wel nog een supplement betalen aan de verstrekker

  -de mobiliteitshulpmiddelen die je aanvraagt bij de zorgkas zijn hulpmiddelen die je heel je leven ( of toch voor lange tijd) nodig hebt.

 • Hoe aanvragen?
  • om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen heb je een medisch voorschrift nodig van je huisarts of van een gespecialiseerd team. Zij zullen daarbij een advies geven voor een mobiliteitshulpmiddel aan de hand van je gezondheidsprobleem;
  • wanneer je met dit voorschrift naar een verstrekker gaat, zal die je een hulpmiddel voorstellen en daarvoor een aanvraag indienen bij de zorgkas waarbij je bent aangesloten,
  • de factuur van een goedgekeurd mobiliteitshulpmiddel zal betaald worden door de zorgkas in het kader van de sociale bescherming; soms moet je wel een supplement betalen.
 • Hulp nodig bij de aanvraag:Voor meer informatie over het aanvragen van een mobiliteitshulpmiddel kan U terecht op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming.

©2020 VZW Multi assist

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account