Personen met een handicap kunnen terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Op hun website www.vaph.be kun je tal van informatie en antwoorden op veel gestelde vragen terug vinden.

Het VAPH hanteert de volgende definitie van handicap:
Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten, en persoonlijke en externe factoren.
Deze definitie laat toe om de situatie van iedere persoon die een aanvraag voor ondersteuning
indient apart te bekijken.

Opgelet! Het VAPH geeft niet zomaar een erkenning. Er moet altijd een vraag naar ondersteuning
van het VAPH zijn. Bovendien moet de aanvraag tot ondersteuning ingediend worden vooraleer men
de leeftijdsgrens van 65 jaar heeft bereikt. Het VAPH biedt ondersteunende maatregelen aan zowel
voor minderjarigen, als voor meerderjarigen.

Aanvraagprocedure:

Indien U meent te voldoen aan de definitie handicap en U ervaart langdurige beperkingen dan kan U een ondersteuningsaanvraag indienen bij het VAPH. Daartoe dient er dan een multidisciplinair verslag (diagnose) opgesteld via één van de door het VAPH erkende multidisciplinaire teams (zie rubriek organisaties). Vervolgens dient de inschrijvingsaanvraag en het multidisciplinair verslag te worden bezorgd aan één van de Provinciale antennes van het VAPH ( zie rubriek: ons contacteren).
Bij deze aanvraagprocedure laat U zich best bijstaan door de sociale dienst van Uw Mutualiteit of door een dienst Ondersteuningsplan ( zie rubriek “organisaties”). Een Provinciale Evaluatiecommissie, eveneens multidisciplinair samengesteld, zal uw aanvraag evalueren en desgevallend U de gevraagde steun toekennen. De rechten op een tussenkomst van het VAPH blijven ook geldig na de leeftijd van 65 jaar indien het gaat om dezelfde aanhoudende handicap. Voor sommige tussenkomsten geldt een tussentijdse evaluatie van de evolutie van uw handicap. Op de welkomstpagina van de website kan U in de blauwe balk de belangrijkste info-rubrieken terugvinden:

 • Ons contacteren
 • Hulpmiddelen
 • Persoonlijke budgetten
 • Organisaties
 • Professionelen

In de rubriek “ons contacteren” staan de contactadressen van de hoofdzetel van het VAPH en van de 5 provinciale antennes. Hebt U een vraag voor het VAPH dan kan u terecht bij de VAPH-lijn op het nummer: 02/249 30 00.
In de rubriek ”hulpmiddelen” kan U informatie vinden over hulpmiddelen en aanpassingen waarvoor u een tegemoetkoming kan aanvragen bij het VAPH. Deze hulpmiddelen dienen om u in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk activiteiten uit te voeren.

Ook voor verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal en pedagogische hulp bij hogere studies kan U bij het VAPH terecht. Deze rubriek is nogmaals onderverdeeld in 4 sub-categorieën:

 • Thuissituatie: hier wordt een opsomming weergegeven van hulpmiddelen en aanpassingen in de privésituatie thuis ( zie refertelijst);
 • Innovatieve en bijzondere hulpmiddelen: hierbij gaat het over bijzondere hulpmiddelen die niet in de refertelijst staan;
 • Onderhouds-en herstellingskosten: biedt informatie over onderhouds-en herstellingskosten voor een aantal hulpmiddelen (bv. rolstoelen,trapliften,);
 • Vervoers-en verblijfskosten in het gewoon onderwijs: deze rubriek bevat een overzicht van tussenkomsten voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs.

Belangrijk in deze rubriek is de refertelijst die een overzicht biedt van alle hulpmiddelen en aanpassingen, waarvoor het VAPH een tussenkomst kan voorzien. Deze refertelijst is sinds 1 juli 2019 vernieuwd. Zo is de lijst anders geordend en voorzien van transparante criteria die verwijzen naar de regelgeving.

In de rubriek “persoonlijke budgetten” wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 1. Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
 2. Persoonsvolgend budget (PVB).

Een persoonlijk assistentiebudget (PAB) geldt voor minderjarigen met een handicap en is een budget dat het VAPH u geeft om assistentie voor uw kind thuis of op school te organiseren en te financieren.
De aanvraagprocedure verloopt via de intersectorale toegangspoort van het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn. Sinds 1 maart 2014 behandelt de intersectorale toegangspoort (ITP) de aanvragen voor ondersteuning die vroeger door het VAPH werden behandeld.
Minderjarigen met een handicap moeten een procedure doorlopen om hun ondersteuning verder te zetten als meerderjarige. De naadloze verderzetting van de VAPH-ondersteuning voor minderjarigen naar VAPH-ondersteuning voor meerderjarigen heet zorgcontinuïteit.

De aanvraagprocedure voor een PAB:
Om de aanvraagprocedure bij de intersectorale toegangspoort op te starten, neemt U contact op met een dienst die uw ‘contactpersoon-aanmelder’ kan zijn. Voor personen met een handicap zijn dat multidisciplinaire teams die erkend zijn door het Agentschap Jongerenwelzijn. U vindt ze terug via de website van het Agentschap Jongerenwelzijn.
Samen met uw contactpersoon-aanmelder ,vult U het ‘aanmeldingsdocument ( A-document) in. Uw contactpersoon-aanmelder bezorgt dat A-document ,samen met andere nodige documenten, aan de toegangspoort. Uw contactpersoon-aanmelder volgt samen met U het verdere verloop van de procedure op.
Vervolgens onderzoekt het team indicatiestelling van de intersectorale toegangspoort of de minderjarige erkend kan worden als persoon met een handicap; vervolgens onderzoekt het team welke gespecialiseerde hulp en begeleiding de jongere nodig heeft.
Het team jeugdhulpregie helpt vervolgens de minderjarige om een geschikte opvang of begeleiding te vinden.

Een persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u als meerderjarige zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders.

Wat kunt U doen met een persoonsvolgend budget?
Met een PVB kunt U uw ondersteuning betalen; dat budget hangt af van de graad van uw handicap en van de steun die U nodig hebt.
Daartoe hanteert het VAPH budget categorieën:

 • voor personen met een handicap die hun budget kregen op basis van de budgetbepaling voor 17 maart 2020 blijven het de 12 budget categorieën zoals voorheen
 • voor personen met een handicap die hun aanvraag indienden na 17 maart 2020 gelden voortaan 24 budget categorieën; bijvoorbeeld geeft categorie 11 recht op 6679,42 euro per jaar en categorie 24  89017,21 euro per jaar.

Die ondersteuning kan zijn:

 • dagondersteuning
 • woonondersteuning
 • individuele psychosociale begeleiding
 • individuele praktische hulp
 • globale individuele ondersteuning
 • oproepbare permanentie

Als U in de website van het VAPH klikt op bovenstaande begrippen, dan krijgt U de precieze betekenis van deze hulpvormen.
Die vormen van ondersteuning kan U inkopen bij:

 • een thuishulp om u te helpen bij uw huishouden
 • een individuele begeleider ( assistent) om U bijvoorbeeld te begeleiden bij een daguitstap
 • een vervoersbedrijf om U te verplaatsen
 • een door het VAPH vergunde zorgaanbieder ( als u klikt op ‘vergunde zorgaanbieder’ krijgt U de definitie ervan te zien en een link met alle adressen van zorgaanbieders).

Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen ?

Het aanvraagproces bestaat uit volgende stappen:

 • stap 1: uw vraag goed in kaart brengen . Om te weten welke vormen van ondersteuning voor U het meest geschikt zijn, is het belangrijk dat U nagaat welke activiteiten U wil uitvoeren en welke ondersteuning U daarvoor nodig heeft.
 • stap 2. Uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invullen en indienen: in dit plan stelt U uw totale ondersteuningsvraag in termen van ondersteuningsfuncties.U kan zich hierin laten bijstaan door een Dienst Ondersteuningsplan (DOP); zo is er één dienst per provincie;
 • stap 3: een multidisciplinair verslag laten opmaken: als laatste stap in de aanvraagprocedure laat U een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team.

Voor elk van de 3 stappen voorziet de website van het VAPH een lees meer-functietoets. In de rubriek  “organisaties” vindt U de adressen van diensten en organisaties die door het VAPH erkend, gemachtigd, gesubsidieerd of geregistreerd zijn en informatie over de ondersteuning die ze bieden.

Een overzicht van de organisaties:

 • Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH): dit zijn aanbieders waarbij U rechtstreeks
  terecht kunt voor beperkte handicapspecifieke hulp in de vorm van begeleiding, dagopvang en
  verblijf;
 • Bijstandsorganisaties: dergelijke organisaties helpen PVB-ef PAB-budgethouders bij de opstart en
  bij het beheer van hun persoonsvolgend budget of persoonlijk assistentiebudget en bij de organisatie
  van hun ondersteuning;
 • Consulentenwerkingen: deze diensten beschikken over expertise in probleemanalyse en
  beeldvorming rond personen met een handicap of het vermoeden van handicap. Zij bieden die
  expertise aan bij vastgelopen situaties, met als doel de persoon met een handicap of het vermoeden
  van handicap in de eigen woonsituatie te behouden of er zo snel mogelijk naar terug te keren;
 • Diensten Ondersteuningsplan (DOP): een dienst ondersteuningsplan ( één per provincie) helpt U om
  uw ondersteuningsnood in kaart te brengen en helpt U zoeken naar de meest geschikte
  ondersteuning. Als resultaat krijgt u een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van uzelf en
  Uw omgeving op een rijtje zet.
 • Forensische VAPH-units: deze units bieden intensieve handicapspecifieke dag en
  woonondersteuning binnen een aangepaste forensische en residentiële setting.
 • Gemachtigde experten /gespecialiseerd advies voor hulpmiddelen: dit is een organisatie die door het VAPH gemachtigd is om gespecialiseerd advies te verlenen over hulpmiddelen en aanpassingen in het kader van een hulpmiddelenaanvraag. Dat advies kan enkel verleend worden als u een doorverwijzing hebt van het Kenniscentrum Hulpmiddelen van het VAPH.
 • Geregistreerde vergunde zorgaanbieders voor geïnterneerden: deze zorgaanbieders bieden individuele ondersteuning, dag- en woonondersteuning aan aan geïnterneerde personen met een handicap.
 • Groenezorg-initiatieven: activiteiten in land- en tuinbouw:een groenezorginitiatief is een initiatief van een bedrijf, vereniging of particulier waarin activiteiten van land-of tuinbouw of activiteiten die betrekking hebben op de omgang met planten of dieren, deel uitmaken van de dagactiviteiten voor mensen uit kwetsbare groepen. Deze activiteiten gebeuren onder begeleiding.
 • Multidisciplinaire teams (MDT): hulp bij aanvraag van ondersteuning: een MDT is een dienst die personen met een (het vermoeden van) handicap bijstaat bij de aanvraagprocedure voor ondersteuning bij het VAPH.
 • Multifunctionele centra (MFC): een multifunctioneel centrum richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een MFC kan begeleiding, dagopvang of verblijf aanbieden. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling aan. Voor ondersteuning door een MFC is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het Agentschap Jongerenwelzijn nodig.
 • Organisaties voor vrijetijdszorg: deze organisaties bieden aangepaste vrijetijdsactiviteiten aan voor personen met een handicap. Een erkenning als persoon met een handicap is niet vereist.
 • Ouderinitiatieven: bij een geregistreerde ouderinitiatief kunnen personen met én zonder persoonsvolgend budget terecht voor zorg en ondersteuning.
 • Projecten voor personen met een handicap in de gevangenis: deze projecten bieden psychosociale begeleiding en aangepaste dagbesteding aan personen met een (vermoeden an een )handicap die in de gevangenis verblijven.
 • Vergunde zorgaanbieders: een vergunde zorgaanbieder is een zorgaanbieder bij wie U als meerderjarige terecht kunt voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning. U kunt die zorg en ondersteuning betalen met uw persoonsvolgend budget.

©2024 VZW Multi assist

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account