Je bent langdurig ziek en zorgbehoevend en je wil je handhaven in je thuissituatie; dan kan je een beroep doen op thuisverpleging en/of gezinszorg.

 

Thuisverpleging

Om beroep te kunnen doen op thuisverpleging is een  attest nodig van de huisarts.

Wat zijn de doorsnee verpleegkundige verstrekkingen aan huis?

Hygiënische verzorging ( toiletten, toediening van medicatie ( intraveneus en intramusculair), zalf aanbrengen,   aanleggen van bandages en compressieverband, wondzorg,…)

Ja kan een beroep doen op thuisverpleging via je Mutualiteit, het Wit-Gele Kruis of via zelfstandig verpleegkundigen.

Inzake honoraria en terugbetalingstarieven  gelden volgende algemene richtlijnen :

 • de opgelijste honoraria en terugbetalingstarieven gelden voor verpleegkundigen die de overeenkomst ( de conventie) met de ziekenfondsen hebben aanvaard. Indien de verpleegkundigen de overeenkomst niet hebben getekend, is de terugbetaling lager;
 • sommige mensen met een laag inkomen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming en krijgen meer terugbetaald.

Forfaits:

Voor zwaar zorgenbehoevende patiënten gelden forfaitaire honoraria per verzorgingsdag.

Er gelden 3 zorgforfaits: A,B en C.

Wanneer de patiënt in bepaalde mate zorgafhankelijk is, rekent de thuisverpleging de verzorging aan via een dagforfait. Dit forfait omvat zowel de gewone basisverstrekkingen, als de meeste technische verstrekkingen. Dit dagforfait geldt ongeacht het aantal bezoeken of verstrekkingen.De thuisverpleging bepaalt de graad van zorgafhankelijkheid met behulp van de KATZ-schaal. Via deze eenvoudige evaluatie-methode krijgt de patiënt een score van 1 ( geen hulp nodig) tot 4 ( volledig zorgafhankelijk) voor volgende 6 criteria:

 • zich wassen
 • zich verplaatsen
 • incontinentie
 • zich kleden
 • mate van afhankelijkheid voor een toiletbezoek
 • mate van afhankelijkheid om te eten.

Hoe meer hulp de patiënt nodig heeft,des te hoger zijn afhankelijkheidsgraad, zijn score en het bijhorend zorgforfait ( A-B-C):

Forfait A:
komt overeen met score 3 of 4: je bent afhankelijk voor:

 • wassen en kleden en voor verplaatsing en/of toiletbezoek; je hebt recht op 1 verpleegkundig bezoek per dag;

Forfait B:
komt overeen met score 3 of 4: je bent afhankelijk voor :

 • wassen en kleden en verplaatsen en toiletbezoek en incontinentie en/of eten; je hebt recht op minstens 1 verpleegkundig bezoek per dag;

Forfait C:
score 4; je bent afhankelijk voor:

 • wassen, kleden, verplaatsen en toiletbezoek en ook voor incontinentie en voor eten; je hebt recht op minstens 2 verpleegkundige bezoeken per dag.

Voor al deze forfaits moet je per verzorgingsdag minstens 1 hygiënische verzorging krijgen. Voor geen enkel forfait bestaat een maximum aantal bezoeken per dag. Meerdere bezoeken zijn dus mogelijk zonder dat het te betalen bedrag wijzigt.

Voor palliatieve patiënten wordt de forfait uitgedrukt in PA, PB,PC; ze worden toegekend op basis van dezelfde criteria als de normale forfaits A,B en C.

Adressen waar men zich kan informeren in Oost-Vlaanderen :

 • de Mutualiteit, waarbij U bent aangesloten
 • het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen
 • Diensten Zelfstandig Verpleegkundigen uit uw regio
 • Solidariteit van het Gezin

Via de website http://www.desocialekaart.be kan U de concrete adressen vinden van de aanbieders van thuisverpleging uit uw gemeente of regio. Zie de afzonderlijke rubriek ‘De Sociale Kaart Vlaanderen’ op deze website.

Gezinszorg

 Naast thuisverpleging kan je ook een beroep doen op Gezinszorg.

Wat is gezinszorg?

Voor gezinszorg is geen doktersattest vereist, noch het akkoord van het ziekenfonds.

Gezinszorg helpt personen met diverse zorgbehoeften en hun omgeving. De zorgverlening gebeurt door verzorgenden; dit zijn polyvalente basiswerkers in de thuiszorg die je bijstaan in persoonsverzorging, psychosociale ondersteuning, pedagogische of agogische ondersteuning en huishoudelijke hulp.

Persoonsverzorging omvat zowel dagelijkse lichaamszorg ( hulp bij wassen, bij het eten en drinken, bij het omkleden en het toilet…), als meer specifieke zorg ( hulp bij beweging, bijstand verlenen bij gebruik van medicatie,…). Verzorgenden voeren ook zorgafspraken met andere zorgverleners uit ( zo bv. observeren en rapporteren van temperatuur, stoelgang, nevenwerkingen bij behandelingen, therapietrouw,..).

De verzorgenden bieden psychosociale ondersteuning tijdens emotionele of moeilijke momenten. Gezinszorg omvat ook ondersteuning bij de opvoeding van en de zorg voor kinderen. Verzorgenden kunnen je ook ondersteunen met je administratie en gezinsbudget, met sociale contacten, mobiliteitsproblemen,revalidatie, therapietrouw en zelfs met ontspannende momenten.

Huishoudelijke hulp omvat de organisatie van het huishouden, de zorg voor maaltijden ( koken,afwassen,..), de zorg voor kledij en linnen ( wassen en strijken), de zorg voor een hygiënisch leef-en woonklimaat ( schoonmaken woning,bedden opmaken,…) en boodschappen doen.

Iedereen die in zijn thuissituatie vanuit een bepaalde zorgbehoefte nood heeft aan hulp, kan zich richten tot een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Wie hulp vraagt aan dezen diensten, krijgt thuis een medewerker op bezoek voor een sociaal onderzoek. Tijdens zo’n onderzoek zal de medewerker volgende zaken overlopen:

 • de zorgbehoefte
 • de familiale en sociale situatie
 • de woonsituatie ( type woning, sanitaire voorzieningen ,huisdieren,…)
 • de hulp van een mantelzorger of professionele hulpverlener.

Op basis van dit onderzoek bepaalt de medewerker dan welke hulp en hoeveel hulp er juist nodig is. Het onderzoek wordt elk jaar herhaald.

Naast gezinszorg ( zie beschrijving hierboven) kan het ook gaan om aanvullende thuiszorg.

Dit omvat:

 • de schoonmaak van uw woning ( poetsen, stof afnemen en stofzuigen,…)
 • in sommige dienst wordt ook oppashulp aangeboden
 • sommige dienst kunnen ook helpen bij het uitvoeren van karweitjes ( kleine reparaties, schilderen ,behangen,…).

Als gebruiker van gezinszorg betaal je steeds een gebruikersbijdrage per uur gezinszorg. Alle diensten voor gezinszorg zijn verplicht dezelfde berekeningswijze te hanteren. De gebruikers is een prijs per uur afhankelijk van het gezinsinkomen en vaan de gezinssituatie. De prijzen kunnen variëren tussen 3 en 18 euro. De dienstverlening wordt meestal aangeboden in blokken van 2 tot 4 uren en kunnen meerdere dagen per week omvatten.

 1. Met welke gezinsinkomsten wordt rekening gehouden bij de bepaling van de bijdrage?

Antwoord: met alle inkomsten ( berekend op maandbasis) van het gezin; dus ook met de inkomsten van de personen die samenleven met de patiënt;

2. Is er een vermindering op de gebruikersbijdrage?

Antwoord: de dienst kan een vermindering toekennen als er sprake is van uitzonderlijke medische -en farmacologische kosten die druk uitoefenen op het gezinsbudget.

De diensten gezinszorg MOETEN een vermindering  toepassen bij zwaar zorgenbehoevenden (cfr. het statuut chronische aandoening).

 1. Hoe wordt de graad van hulpbehoevendheid bepaald?

Antwoord: via de BEL-profielscore: dit is een score toegekend door het begeleidend personeelslid van de dienst gezinszorg op een schaal van 27 items in 4 blokken ( nl. zorgbehoefte op huishoudelijk, lichamelijk, sociaal en geestelijk vlak). Hoe hoger de BEL-profielscore, hoe groter de zorgbehoevendheid. Bij een profielscore van 35 of meer, hebt U recht op een korting  op de gebruikersbijdrage. Die korting bedraagt 0,65  euro per uur. Als U daarenboven langer dan 1 jaar ononderbroken gezinszorg krijgt wordt die korting 0,90 euro.

Bij een score van 35 en meer en mits U minstens 60u per maand gezinszorg krijgt, is de korting 1 euro.

Langer dan 1 jaar gezinszorg en minstens 60 u gezinszorg per maand levert een korting op van 1,25 euro.

Vergelijkbaar met het aanbod van gezinszorg en aanvullende thuiszorg, kan je ook gebruik maken van dienstencheques. Een aantal diensten zoals schoonmaak van de woning, wassen en strijken, boodschappen doen, occasioneel naaiwerk of het bereiden van maaltijden, kan je betalen met dienstencheques.

Hoe omgaan met dienstencheques?

Je kan dienstencheques aankopen bij SODEXO PASS BELGIUM, Pleinstraat 15 te 1050 Brussel (tel. 02/547.54.95 of via www.dienstencheques.vlaanderen.be.

Per jaar en per gebruiker kan je max. 500 cheques kopen. Voor de eerste 400 betaal je 9 euro. De volgende honderd cheques kosten 10 euro per stuk.

Het aantal cheques per gezin wordt beperkt tot 1000 ( 800 aan 9 euro en 200 aan 10 euro).

Een eenoudergezin, een persoon met een handicap, ouders van minderjarige kinderen met een handicap en ouderen met een tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden kunnen 2000 cheques per jaar bestellen.

Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Je krijgt 30% terugbetaald met een max. van 1400 euro per jaar per persoon.( belastinginfo 2014).

Opgelet! Betaling met dienstencheques is enkel mogelijk voor huishoudelijke taken. Voor verzorgende taken (cfr.gezinszorg) kan je niet betalen met dienstencheques.

Wanneer het gaat om ernstige zorgafhankelijkheden en complexe thuissituaties, waarbij naast de mantelzorger verschillende hulpverleners aan huis komen, kan de situatie onoverzichtelijk en onduidelijk worden voor de patiënt en diens omgeving.

Vragen als “Wie komt wanneer langs? Wie neemt welke taken op ?” vergen coördinatie. Begeleiding in dergelijke situaties is hulpverlening op maat.

In dergelijke gevallen kan de patiënt, de familie of een thuisverzorger multidisciplinair zorgoverleg aanvragen.

Alle betrokkenen in het zorgproces worden dan uitgenodigd op een vergadering om de thuiszorgsituatie te bespreken. Daarbij worden concrete werkafspraken gemaakt en deze worden genoteerd in een zorgplan. Zo weten alle betrokkenen, ook de patiënt zelf en zijn mantelzorger(s), wie, wanneer aan huis komt en welke zorg er geboden wordt. Alle hulpverleners kunnen vervolgens hun taken beter op elkaar afstemmen en op de noden van de patiënt.

Telkens de zorgsituatie wijzigt, kan een nieuw overleg worden gepland om de situatie te herbekijken.

Binnen het zorgteam kan er een zorgcoördinator worden aangesteld die de globale uitvoering van het zorgplan coördineert.

Vaak wordt er in heel complexe zorgsituaties ook een begeleider aangesteld buiten het eigenlijke zorgteam ( dergelijke begeleiders worden ‘casemanagers’ genoemd). Deze casemanager geldt dan als aanspreekpunt voor alle betrokkenen. HIJ/zij begeleidt en ondersteunt het hulpverleningsproces, geeft informatie en advies, biedt administratieve en emotionele ondersteuning, helpt bij het verkrijgen van je rechten, werkt aan het evenwicht tussen draaglast en draagkracht bij de mantelzorgers (familie). Deze begeleider helpt ook met de organisatie van de zorg; hij neemt daartoe contact op met de nodige diensten om de gewenste hulp aan huis te brengen. Ook kan hij/zij – ingeval de situatie moeilijk en onoverzichtelijk wordt – een overleg organiseren tussen alle betrokkenen ( dwz.hulpverleners, patiënt en mantelzorgers).

Hij brengt tevens het toekomstperspectief van de woon-en zorgsituatie in kaart. Samen met de zorgbehoevende en diens omgeving gaat hij na welke wijzigingen op korte of lange termijn noodzakelijk zijn om zo lang mogelijk kwaliteitsvol en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen.

Voor het Waasland kan u op de website van Sel Waasland (www.selwaasland.be) onder de rubriek MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG in de bijlage een lijst vinden (met telefoonnummers) van alle zorgcoördinatoren in de regio en tevens een aanvraagformulier waarmee u een multidisciplinaire overleg kan aanvragen.

Via de website http://www.desocialekaart.be kan u de concrete adressen vinden van aanbieders van gezinszorg en aanvullende thuiszorg uit uw gemeente of regio. Zie de afzonderlijke rubriek ‘De Sociale Kaart Vlaanderen’

Voor personen met zorgnoden, vooral voor alleenstaanden, kan een personenalarmsysteem extra beveiliging bieden.Voor meer informatie en adressen kan je terecht op de website http://www.desocialekaart.be. U geeft dan gewoon als zoekopdracht “personenalarmsystemen” in en de gemeente waar u woont.

Het personenalarmsysteem van het Wit-Gele Kruis is een bijzondere toepassing van het alarmsysteem.

Hoe werkt het?

Je draagt de hele dag binnen-en buitenhuis een kleine draadloze zender om je hals. Ben je in nood dan druk je op de knop. Aldus activeer je een spreek-en luisterverbinding met de zorgcentrale van het Wit-Gele Kruis, die 24u op 24 en 7dagen op 7 bereikbaar is. De zorgcentrale lokaliseert waar je bent via een ingebouwd GPS-systeem en contacteert onmiddellijk één van de door jou opgegeven contactpersonen.

Voor wie is het bestemd?

Voor iedereen, ongeacht het ziekenfonds waarbij je aangesloten bent; ook voor wie geen lid is van het Wit-Gele Kruis.

Wat moet je doen?

Je kan de aanvraag doen door te bellen naar 080020302 , of door een online-aanvraagformulier in te vullen of via een kantoor van het Wit-Gele Kruis in je buurt. Je moet minstens 3 contactpersonen opgeven, die jou kunnen helpen indien er een noodoproep uitgestuurd wordt. De medewerkers van het Wit-Gele Kruis bezorgen je het mobiel Personenalarm en geven je daarbij de nodige uitleg.

Kostprijs:

Een maandelijks huurgeld van 25 euro ( betaling gebeurt via domiciliëring).

©vzw Geïntegreerde Zorg Waasland

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account