Ruim 5,6 miljoen Belgen hadden volgens Minister De Block midden 2017 reeds hun toestemming gegeven om hun gezondheidsgegevens te delen met zorgverleners via een beveiligd elektronisch platform. Je bent daar niet passief aan overgeleverd; je kan als patiënt deze zaak zelf in handen nemen.

Ziehier de belangrijkste tips:

 • Je kan controleren of je ooit je toestemming hebt gegeven en ze desgevallend opnieuw intrekken
  door met je elektronische identiteitskaart en je pincode in te loggen bij patientconsent.be;
  je kan dit ook vragen via je (huis)arts, apotheker of via je mutualiteit.

 

 • Je kan ook artsen of andere zorgverleners uitsluiten  van het recht om je gezondheidsgegevens online in te kijken. Door in te loggen op patiëntenconsent.be en te zoeken onder de tab “uitsluitingen” naar de arts in kwestie   via zijn RIZIV-nummer. Vervolgens – en zonder dat je daartoe een reden moet opgeven- klik je op  “voeg een uitsluiting toe”.Dergelijke uitsluitingen  zijn ook mogelijk voor apothekers en thuisverpleegkundigen.

 

 • In het gegevensuitwisselingssysteem zijn in principe al je ter beschikking gestelde gezondheidsgegevens uitleesbaar door  alle artsen die je behandelen. Nochtans beslis jij welke gegevens over jou in het uitwisselingssysteem zichtbaar zijn. Bespreek dus met je arts welke gevoelige informatie  je liever niet zou delen en welke de gevolgen hiervan kunnen zijn voor je zorg.

 

Nieuw : 

Sinds november 2018 kun je je gezondheidsgegevens raadplegen via My Health Viewer:
http://www.myhealthviewer.be

Via deze website van de mutualiteiten kunt u :

 • uw vaccinatiegegevens raadplegen
 • uw mediactieschema opvolgen
 • uw deelnames aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker opvolgen
 • een samenvatting van uw medisch dossier raadplegen
 • toestemming geven of intrekken om uw gezondheidsgegevens te delen
 • zien welke zorgverleners uw gegeven kunnen raadplegen, en daar zorgverleners aan toevoegen of toegang blokkeren voor bepaalde zorgverleners

 

Om toegang te krijgen tot uw gezondheidsgegevens via My Health Viewer, moet u toestemming geven om uw gegevens te delen. Via deze zogenaamde geïnformeerde toestemming stemt u in met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens. U kunt toestemming geven in My Health Viewer zelf.

Wat is de geïnformeerde toestemming?

Het is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg. Hierbij wordt de reglementering tot bescherming van uw privéleven nageleefd. Het zijn uw gegevens en ze worden beschermd. U kan op elk moment beslissen om deze gegevens te delen of niet.

Deze toestemming geldt voor heel België: alle zorgverleners, alle ziekenhuizen en alle gezondheidsnetwerken van het land zijn er dus bij betrokken, ongeacht hun locatie.

Waarom uw toestemming geven?

Tijdens uw leven gaat u op raadpleging bij diverse zorgverleners. Door uw toestemming te verlenen aanvaardt u dat de personen die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen.

Een concreet voorbeeld

Tijdens uw vakantie ergens in België wordt u opgenomen op de spoeddienst. Dankzij de door u verleende toestemming beschikken de personen die u verzorgen over alle nodige informatie om bij de zorgverstrekking rekening te houden met uw gezondheidstoestand.

Welke gegevens worden gedeeld?

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

 • uitslagen van een bloedonderzoek
 • röntgenfoto’s
 • vaccinatie- en medicatieschema’s
 • geneesmiddelen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
 • informatie die aan uw huisarts werd meegedeeld na een ziekenhuisopname

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Indien u wenst dat bepaalde informatie niet gedeeld wordt, vraag dan rechtstreeks aan de zorgverlener om deze informatie niet te delen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

De zorgverleners met wie u een zorgrelatie of therapeutische relatie hebt, met andere woorden de zorgverleners die u behandelen in het strikte kader van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. Het gaat bijvoorbeeld om een huisarts of specialist, een apotheker, een kinesitherapeut, verplegend personeel, een vroedvrouw, een tandarts of paramedisch personeel. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer en de geneesheer van uw ziekenfonds of verzekering geen toegang hebben tot uw gegevens.

Wat zijn uw rechten als patiënt?

 • U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken > in dat geval worden alle diensten die aan deze toestemming verbonden zijn geïnactiveerd.
 • U kan bepaalde zorgverleners de toegang tot uw gegevens ontzeggen.
 • Ook wanneer u uw toestemming verleend hebt kan u aan de betrokken zorgverlener vragen om bepaalde informatie niet te delen.
 • U hebt het recht om een einde te stellen aan een geregistreerde therapeutische relatie.
 • U hebt het recht om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

 

Hoe kunt u uw toestemming registreren

Als u akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, dan kunt u uw toestemming registreren aan de hand van volgende procedure:

Stap 1: Uw toestemming geven om gegevens te delen

Om geïnformeerde toestemming te geven hebt u een aantal mogelijkheden:

 • U geeft toestemming via My Health Viewer(externe website).
 • U vraagt uw zorgverlener (arts, apotheker, thuisverpleegkundige of tandarts) om uw toestemming te registreren.
 • U gaat langs bij het lokaal kantoor van uw ziekenfonds.
 • U geeft uw toestemming in de opnamedienst van een ziekenhuis
 • U klikt op ‘Toegang tot eHealthConsent’ op de website patientconsent.be(externe website) en u volgt de instructies op het scherm.
  U kunt met techniche problemen terecht bij het eHealth contactcenter.

Stap 2: inloggen op My Health Viewer

Surf naar www.myhealthviewer.be(externe website). U kunt inloggen met uw elektronische identiteitskaart, of op een andere manier zoals met de app ‘itsme’.

Ondervindt u problemen met My Health Viewer, dan neemt u contact op met uw ziekenfonds(externe website). Hebt u problemen om in te loggen, dan kan dit te maken hebben met uw identiteitskaart of kaartlezer.

 

©2024 VZW Multi assist

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account